Funkcjonalności platformy przetargowej

FUNKCJONALNOŚCI

Elektronizacja zamówień do 30000 euro

ZAKUPY < 130 tys. PLN

Realizacja zakupów podprogowych wymaga wykorzystania prostego i jednocześnie skutecznego oprogramowania. Czytelne formularze, łatwy w obsłudze kreator przyśpieszy proces tworzenia postępowań. Duża baza wykonawców pozwoli na zebranie konkurencyjnych ofert handlowych. Kreator tworzenia postępowań przyśpieszy proces tworzenia nowych postępowań.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • publikacja zapytań ofertowych
 • zbieranie ofert elektronicznych
 • porównanie ofert
 • komunikacja z wykonawcami

KORZYŚCI

 • zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań
 • większa liczba ofert handlowych
 • większa konkurencyjność
 • skrócenie czasu realizacji postępowań
Planowanie zamówień w platformie zakupowej pzp24.pl

PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ

Moduł planowania zamówień publicznych został stworzony w celu uproszczenia procesu tworzenia i publikacji planowanych postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem się do wszystkich wytycznych, jakie nakłada na zamawiającego ustawodawca.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • definiowanie i agregacja planu zamówień
 • przygotowanie, zatwierdzanie i publikacja rocznego planu zamówień
 • korygowanie planu zamówień
 • kontrola realizacji zamówień

KORZYŚCI

 • zmniejszenie czasochłonności przygotowania planów
 • ułatwienie obiegu planów w organizacji
 • monitoring postępu planowania
Zarządzanie obiegiem wniosków na platformie pzp24.pl

OBIEG WNIOSKÓW

Definiowanie, a następnie akceptacja potrzeb związanych z zamówieniami jest jednym z podstawowych procesów funkcjonowania każdej organizacji. Dzięki elektronizacji w tym zakresie istnieje możliwość uzyskania znacznych usprawnień w sferze komunikacji wewnętrznej.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • tworzenie wniosków o wszczęcie postępowania
 • obieg i akceptacja wniosków
 • agregacja wniosków zakupowych

KORZYŚCI

 • przyśpieszenie składania wniosków
 • ułatwienie procesu akceptacji
 • większe możliwości monitorowania postępów prac
 • budowa bazy wiedzy
Platforma zakupowa w zamówieniach powyżej 30000 euro

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ ≥ 130 tys. PLN

Udzielanie zamówień powyżej progu ustawowego, jest wspierane przez szereg funkcjonalności Platformy zakupowej. Są to między innymi możliwość czasowego nadania ról użytkownikom, umożliwiające lub ograniczające dostęp do dokumentów poufnych. Transparentność każdego postępowania jest pilnowana przez zaawansowane mechanizmy logowania czynności wykonywanych przez użytkowników na każdym etapie trwania postępowania. Wszystkie dokumenty obowiązkowe do utworzenia w trakcie trwania postępowania zakupowego są tworzone automatycznie na podstawie danych pozyskanych w trakcie trwania postępowania zakupowego (np. protokołów zgodnych z rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

FUNKCJONALNOŚĆ

 • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu
 • elektroniczna komunikacja z wykonawcami
 • automatyzacja procesu weryfikacji warunków udziału w postępowaniach
 • obsługa prac komisji przetargowej

KORZYŚCI

 • sprawniejszy obieg informacji wewnętrznej w zakresie realizowanych postępowań
 • większe możliwości kontroli realizacji postępowań
 • skrócenie czasu niezbędnego na generowanie dokumentacji
Obsługa aukcji w przetargach elektronicznych

AUKCJE I LICYTACJE ELEKTRONICZNE

Aukcje i licytacje elektroniczne stanowią efektywne narzędzie pozwalające na obniżenie kosztów związanych z realizacją zamówień i mające. Nasze rozwiązanie pozwala na skuteczne konkurowanie wykonawców z wykorzystanie internetowych.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • przygotowanie i publikacja aukcji oraz licytacji elektronicznych
 • obsługa aukcji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przebieg aukcji na żywo

KORZYŚCI

 • niższe ceny zakupu
 • lepsze wyniki związane z pozacenowymi kryteriami
 • transparentny sposób realizacji postępowań
Zarządzanie umowami przez platformę przetargową pzp24.pl

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Moduł zarządzania umowami pozwala na archIwizację oraz analizę podpisanych z wykonawcami umów. Narzędzia pozwalające na rozliczenie umów ramowych pozwalają na skuteczny monitoring postępów ich realizacji.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • repozytorium umów z wykonawcami
 • kontrola realizacji umów
 • przypomnienia o kończących się umowach

KORZYŚCI

 • baza wiedzy o podpisanych umowach
 • większa wiedza o postępach realizacji umów
 • szybszy dostęp do dokumentów
Plaforma zakupowa a zamówienia i faktury

ZAMÓWIENIA I E-FAKTURY

Elektronizacja procesu zamówień i e-faktur pozwala na znaczne usprawnienia procesowe, a także większe możliwości monitorowania. Integracja z systemami księgowymi dodatkowo zwiększa efektywność naszego oprogramowania.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • tworzenie zamówień
 • akceptacja zamówień
 • kontrola realizacji zamówień
 • rejestracja, obieg i uzgadnianie faktur

KORZYŚCI

 • prostszy i szybszy obieg dokumentów
 • zmniejszenie liczby błędów
 • lepsza komunikacja z wykonawcami

JEDZ

Obsługa Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówień (JEDZ)

FUNKCJONALNOŚĆ

 • szyfrowanie dostępu do dokumentów
 • automatycznie generowane statusy
 • repozytorium dokumentów

KORZYŚCI

 • zapewnienie nienaruszalności dokumentów do upływu składania ofert
 • informowanie o poprawności złożenia dokumentów
Tworzenie raportów i analiz przez platformę zamówień publicznych

RAPORTOWANIE I ANALIZY

Podejmowanie dobrych decyzji wymaga od organizacji bazowania na sprawdzonych danych. System raportowania oraz analiz pozwala na znaczną optymalizację w procesie realizacji zamówień, a także zwiększa kontrolę i transparentność prowadzonych działań.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • generowanie raportów z realizowanych postępowań
 • generowanie protokołów zgodnych ze wzorami
 • eksport danych

KORZYŚCI

 • zwiększenie wiedzy
 • lepsze decyzje w sferze realizacji zamówień
 • możliwość szybszego reagowania na występujące zdarzenia