Projekt zakłada wdrożenie platformy e-zamówienia jako usługi zapewniającej gromadzenie informacji o rynku zamówień publicznych. Wdrożenie rozwiązania pozwoli na zapewnienie funkcji nadzorczych oraz sprawozdawczych w odniesieniu do udzielanych zamówień publicznych na platformach przetargowych (portal e-usług).

Funkcjonalność platformy E-zamówienia

  • Centralne Repozytorium Danych
  • Moduł Monitorowania i Analiz
  • Aukcje i licytacje elektroniczne
  • eSender
  • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia (w tym JEDZ)

Współpraca platformy E-zamówienia z komercyjnymi platformami przetargowymi

Zamawiający mogą wykorzystać dowolną platformę własną lub udostępnioną przez firmę zewnętrzną. Platformy przetargowe (e-usług) będą obsługiwały poszczególne etapy postępowania
o udzielenie zamówienia. Do Repozytorium z platform przetargowych będą przesyłane metadane oraz dane ustrukturyzowane, które powstały w toku realizacji zamówienia publicznego. Platforma centralna nie pozwoli na przeprowadzenie pełnego postępowania z zgodnego z prawem ZP.

Jak będzie wyglądało składanie ofert przez wykonawców ?

Oferty wykonawców po zaszyfrowaniu w określonym standardzie bedą gromadzone w platformie centralnej. Oferentowi zostanie wystawione Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Po terminie składania ofert zostaną one przekazane do zamawiającego wraz z kluczem umożliwiającym ich otwarcie.

W jakich formatach wykonawca będzie mógł podpisać ofertę ?

  • XMLsig (ang. XML-Signature Syntax and Processing)
  • WS-Security (ang. Web Services Security)
  • X.509

Oferty będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy ZP.

Na portalach e-usług będzie składany dokument JEDZ opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym

 

 

 

Dodaj komentarz