Zamawiający pytają. Ekspert odpowiada.

Opublikowane przez pzp24.pl

Ten artykuł stanowi zbiór pytań uczestników jednego z naszych webinariów poświęconych wyzwaniom, jakie 2023 rok stawia przed Zamawiającymi. Tematem przewodnim było przygotowanie sprawozdania dla Prezesa Uzp oraz opracowanie planu postępowań. Te z pozoru błahe kwestie okazały się niemałym wyzwaniem, nasuwając mnóstwo wątpliwości. Spotkanie online posłużyło jako bogata wymiana zdań pomiędzy uczestnikami a prowadzącym. Na pytania odpowiada nasz ekspert Natalia Miłostan z Prudens PDP sp. z o.o., specjalista ds. zamówień publicznych, zamawiacz, praktyk i of counsel w kancelariach prawnych zajmujących się zamówieniami publicznymi.

 

Pytanie 1: Budżet nie został zaakceptowany, jednak jest konieczność ogłoszenia postępowania. Czy przed ogłoszeniem postępowania musi być opublikowany plan zamówień publicznych?

Odpowiedź 1: Nie, jeżeli nie zaistniały przesłanki z art. 23 Ustawy Pzp dot. publikacji planu, wówczas go nie publikujemy. Natomiast brak powiązania postepowania z planem nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Pytanie 2: Czy poniżej progów wpisujemy kwoty z umów czy podajemy kwoty, które faktycznie zostały zapłacone?

Odpowiedź 2: Niezależnie od faktu, czy postępowanie jest prowadzone powyżej czy poniżej progów, czy bez stosowania Ustawy – wpisujemy łączną kwotę w umowie. Fakt płatności czy braku zapłaty nie jest elementem sprawozdania z udzielonych zamówień.

 

Pytanie 
3: Zawarliśmy umowę w postępowaniu. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym. Później przeprowadziliśmy nowe postępowanie i zawarliśmy kolejną umowę na tę samą usługę. Jaką kwotę tej przedwcześnie rozwiązanej umowy powinniśmy wykazać w sprawozdaniu? Kwotę, którą zapłaciliśmy Wykonawcy do momentu rozwiązania, czy wartość całej umowy?

Odpowiedź 3: Kwotę do momentu rozwiązania umowy.

 

Pytanie 
4: Czy wydatki wynikające z innych przepisów, np. badania techniczne pojazdów, przeglądy UDT również uwzględniamy w sprawozdaniu? Mimo, że nie mamy na to żadnych umów?

Odpowiedź 4: Określając zakres obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, należy kierować się definicją zamówienia publicznego zawartą w art. 7 pkt 32 ustawy Pzp. Pod tym pojęciem należy zatem rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Definicji zamówienia publicznego określonej w art. 7 pkt 32 ustawy Pzp nie odpowiadają opłaty i wpisy sądowe, opłaty administracyjne, mandaty, czy opłaty abonamentowe RTV, opłaty UDT itp. Należności te nie są bowiem uiszczane na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W związku z powyższym, tego rodzaju wydatki nie będą podlegały ujawnieniu w sprawozdaniu.

 

Pytanie 5: Urząd Miasta w ramach konkursu bez stosowania PZP wybrał brokera ubezpieczeniowego dla Gminy, w tym naszej jednostki. Wybrany broker w postępowaniu art. 275 Pzp wybrał ubezpieczyciela. Czy koszty polis (ok. 58 tys. zł) zawieram w sprawozdaniu naszej jednostki, czy Urząd Miasta zawiera je w swoim sprawozdaniu?

Odpowiedź 5: W zależności od brzmienia umowy/polisy: w zależności, kto jest stroną umowy – ten podmiot wskazuje ją w swoim sprawozdaniu.

Zgodnie z opinią Prezesa UZP:
W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia, obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu informacji o takim zamówieniu spoczywa indywidualnie na każdym zamawiającym, w imieniu którego takie postępowanie zostało przeprowadzone. Wybór odpowiedniej sekcji rocznego sprawozdania, w której zamawiający powinien zamieścić informacje o zawartej przez siebie umowie, zależeć będzie w tej sytuacji od wartości zamówienia określanej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostały zawarte umowy na części zamówienia. W sytuacji zatem, gdy wartość zawartej przez zamawiającego umowy nie przekracza odpowiedniej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp, lecz wartość szacunkowa całego zamówienia (wszystkich jego części) ustalona dla celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekracza taką kwotę, zamawiający obowiązany jest uwzględnić przedmiotowe zamówienie zasadniczo w sekcji III rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku, gdy wartość całego zamówienia jest równa albo przekracza progi unijne. W informacji o wartości umowy zamawiający podaje wartość wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, określoną w zawartej przez niego umowie, nawet jeśli wartość ta dla danej części zamówienia nie przekroczyła progu kwotowego określonego w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.

Opisana powyżej zasada będzie dotyczyła także przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach, w wyniku przeprowadzenia kilku odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. O wyborze odpowiedniej sekcji, w której należy zamieścić informacje o zawartych w wyniku tych postępowań umowach, decydować będzie w takim przypadku szacunkowa wartość zamówienia określona przez zamawiającego dla celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uwzględniająca wartości wszystkich  części. W związku z tym, jeżeli wartość zamówienia dla wszystkich części jest równa albo przekroczyła progi unijne, umowy te należy wykazać zasadniczo w sekcji III, nawet jeżeli wartość umów zawartych w ramach poszczególnych części zamówienia, w odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, progów tych nie przekroczyła. W takim przypadku wypełniając sekcję III informację o każdej z zawartych umów w ramach jednego zamówienia należy podać w odrębnym wierszu.

Natomiast w sytuacji, w której zamawiający w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę, na potrzeby określenia wartości umów podawanej dla takiego postępowania w rocznym sprawozdaniu, przyjąć należy zsumowaną wartość netto (bez podatku od towarów i usług) wszystkich zawartych umów częściowych. W odniesieniu do wyboru odpowiedniej sekcji, w której należy zamieścić informacje o takim zamówieniu, obowiązywać będzie ogólna zasada, zgodnie z którą decydujące znaczenie ma wartość zamówienia określana przez zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania. Informację o postępowaniu i łącznej wartości wszystkich umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, należy zamieścić w jednym wierszu tabeli w tej sekcji.

 

Pytanie 6. Zawarliśmy umowę na 12 miesięcy na usługę i zapłaciliśmy z góry, czy w takim przypadku wynagrodzenie podlega waloryzacji?

Odpowiedź 6: Sposób zapłaty za usługę nie wpływa na uprawnienie w zakresie waloryzacji wynagrodzenia. Umowa niezależnie od sposobu płatności, jeżeli została zawarta w trybie PZP podlega regulacji z art. 439 Ustawy Pzp.

 

Pytanie 7: Środki zostały zaangażowane w 2022 r., ale umowa zostanie zawarta w 2023 r. Czy uwzględniamy tę kwotę w sprawozdaniu za 2022 r.?

Odpowiedź 7: Jeżeli postępowanie przeprowadzono i zakończono wyborem oferty w 2022 roku, natomiast umowę podpisano w 2023 roku, zamówienie znajdzie się w sprawozdaniu składanym w 2024 roku.  Zawsze liczymy od daty zawarcia umowy.

 

Pytanie 8: Czy w sprawozdaniu muszę wykazać opłaty za energię, dostawę wody i opłaty za odprowadzanie wód opadowych?

Odpowiedź 8: Opłaty za odprowadzenie wód opadowych nie mają charakteru zamówienia publicznego, natomiast dostawa energii, wody jak najbardziej. W sprawozdaniu wskazujemy umowy zawarte w danym roku sprawozdawczym.

 

Pytanie 9: Czy można prosić o krótką informację dot. rejestru umów od 500 zł? Czy ten rejestr jest już dostępny?

Odpowiedź 9: Niestety nie mamy szczegółów dot. rejestru umów. Obowiązywać ma art. 34a Ustawy o finansach publicznych zgodnie z brzmieniem od 1 stycznia 2024 r.

Art.  34a.  2 [Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych]
1. Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
2. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).
3.  Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio.
4. W rejestrze umów nie zamieszcza się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i 2054).
5.  W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
6.  Rejestr umów obejmuje:
1) numer umowy – o ile taki nadano;
2) datę i miejsce zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy;
4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenie przedmiotu umowy;
6) wartość przedmiotu umowy;
7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
7.  W rejestrze umów zamieszcza się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
8.  W przypadku zastosowania przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w rejestrze zamieszcza się informację, o której mowa w art. 8 ust. 5 tej ustawy.
9.  Dane, o których mowa w ust. 6-8, wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.
10.  Informacje w rejestrze umów zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8.
11. Dane w rejestrze umów, o których mowa w ust. 6-8, są powszechnie dostępne.
12.  Rejestr umów umożliwia wyszukiwanie umów według informacji, o których mowa w ust. 6-8.

 

Pytanie 10: Czy uwzględniamy w sprawozdaniu umowy na dostawę ciepła (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) czy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (woda i ścieki)?

Odpowiedź 10: W sprawozdaniu wskazujemy umowy zawarte w danym roku sprawozdawczym, jeżeli zostały zawarte – to jak najbardziej.

 

Pytanie 11: Jeżeli w umowach nie ma wartości, to jaką kwotę wskazujemy w sprawozdaniu np. umowa z zakładem energetycznym związana z rozliczeniem fotowoltaiki?

Odpowiedź 11: Zgodnie z art. 46 Ustawy o finansach publicznych, Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153 – stąd wynika generalna zasada wskazywania w umowach kwoty/ wysokości zobowiązania.

W przypadku umowy z zakładem energetycznym związanej z rozliczeniem fotowoltaiki należy się zastanowić, czy umowa jest zamówieniem publicznym – spełnia definicję z art. 7 pkt 32 Ustawy Pzp.

 

Pytanie 12: Czy w sprawozdaniu uwzględniamy umowy zawarte tylko w trybie postępowań przetargowych, czy również inne zawarte w trybie zapytań ofertowych do 130.000?

Odpowiedź 12: W sprawozdaniu uwzględniamy wydatki stanowiące zamówienie publiczne niezależnie od trybu postępowania, różni się jedynie sposób prezentacji danych. W przypadku zamówień poniżej 130 000 złotych netto prezentujemy jedynie zbiorcze kwoty/wartości zamówień.

 

Pytanie 13: Jakie warunki waloryzacji umowy możemy zastosować przy umowie na zakup paliw płynnych, gdzie obowiązuje cena ze stacji z dnia tankowania i stały upust cenowy?

Odpowiedź 13: Może dopuszczalność zmiany wysokości marży/upustu w określonych sytuacjach.

 

Pytanie 
14: Szkolenie doskonalące nauczyciela – dostał zgodę, bez umowy z nim, fakturę bierze na siebie i refundacja?

Odpowiedź 14: Nie jest to zamówienie publiczne.

 

Pytanie 15: Czy koszty Zamawiającego z tytułu umów zlecenia (ZUS) należny zamieścić w sprawozdaniu?

Odpowiedź 15: Zgodnie z opinią UZP: W przypadku udzielenia zamówienia publicznego osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia obowiązuje ogólna zasada podawania w rocznym sprawozdaniu wartości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego bez podatku od towarów i usług (jeżeli w danym przypadku występuje).

Wskazany powyżej sposób podawania w sprawozdaniu informacji w zakresie wartości zamówienia udzielonego osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia koresponduje z zasadami obowiązującymi odnośnie ustalania szacunkowej wartości takiego zamówienia. Zgodnie z tymi zasadami, ustalając wartość zamówienia, które ma zostać udzielone osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia, zamawiający uwzględnia obok wyceny samego świadczenia także kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które są finansowane przez ubezpieczonych, tj. potrącane są z należnego im wynagrodzenia. Szacując wartość takiego zamówienia zamawiający nie uwzględnia natomiast dodatkowych kosztów, jakie będzie ponosił w związku z zawarciem umowy zlecenia z osobą fizyczną (tzw. kosztów pochodnych od wynagrodzenia), tj. finansowanych przez niego kwot składek (lub ich części) na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż nie rzutują one na wycenę wynagrodzenia wykonawcy.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy bez kosztów ZUS po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie 16: Jeżeli w umowie zawarta jest kwota na dostawę pieluchomajtek za 30 szt., ilość pieluchomajtek w roku zależna jest od zapotrzebowania, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jaką kwotę wpisujemy? Czy z dostarczonych faktur za dany rok?

Odpowiedź 16: Maksymalną wartość zamówienia, którą Zamawiający zobowiązany jest wskazać. Jeżeli umowa nie zawiera kwoty – wówczas kwotę stanowiącą równowartość całej dostawy niezależnie od faktycznej dostawy.

 

Pytanie 17: Czy sprawozdanie powinno uwzględniać umowy zawarte w imieniu i na rzecz jednostki przez centralnego zamawiającego?

Odpowiedź 17: W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia, obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu informacji o takim zamówieniu spoczywa indywidualnie na każdym zamawiającym, w imieniu którego takie postępowanie zostało przeprowadzone.

 

Pytanie 18: Jakie warunki waloryzacji zastosować przy dostawie leków?

Odpowiedź 18: W zależności od Państwa potrzeb i specyfiki dostawy, bez znajomości specyfikacji nie ma możliwości oraz charakteru dostawy. Przykładowo można przewidzieć zmiany:
* a) w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej ustawą refundacyjną) poniżej ceny zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany – powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu,
* b) w przypadku umieszczenia produktu leczniczego objętego niniejszą umową na liście leków refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. Zmiany cen urzędowych następować będą z dniem obowiązywania przepisów powszechnie obowiązujących wprowadzających te zmiany i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy.
* c) w przypadku wzrostu ceny urzędowej produktów leczniczych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej – zmiana taka wymaga formy aneksu. Aneks należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia opublikowania obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków refundowanych. Projekt aneksu przygotowuje strona występująca o zmianę,
* d) cena leku wymienionego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie obowiązującym w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. W przypadku, gdy kolejnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny umownej, cena musi zostać zmniejszona do wysokości limitu finansowania a zmiana taka nie wymaga zachowania formy aneksu,
* e) w stosunku do produktów leczniczych pochodzących z importu – wyłącznie w przypadku zmiany kursu waluty, za którą sprowadzony jest produkt, o średni wskaźnik wzrostu/spadku kursu waluty, ustalony na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień złożenia wniosku dla produktów. Zmiana możliwa będzie w przypadku, gdy średni kurs danej waluty zmieni się powyżej 5% w porównaniu z kursem danej waluty z dnia obowiązywania umowy. Zmiana ceny może nastąpić na pisemny wniosek Stron, jednak nie częściej, niż raz na 6 miesięcy. Wniosek musi być udokumentowany i złożony co najmniej na 14 dni roboczych przed proponowanym wprowadzeniem zmian stosowanym aneksem, który przygotuje Wykonawca.
* f) w przypadku produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody Ministra właściwego do spraw zdrowia, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjenta dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy możliwość zmian ceny – w takiej sytuacji zmiana ceny musi być udokumentowana, cena winna zostać skalkulowana z uwzględnieniem maksymalnie korzystnych dla Zamawiającego składników cenotwórczych (np. zastosowanie marży minimalnej, itp.). Zmiana taka może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego oraz po dostarczeniu właściwej dokumentacji.
* g) na leki i środki objęte cenami umownymi, które pozostają stałe przez okres 6 miesięcy, a po tym terminie mogą być waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg wskaźnika GUS, nie częściej niż w okresach rocznych. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przygotowanego przez Wykonawcę.

 

Pytanie 
19: Jaki upust jest kryterium wyboru?

Odpowiedź 19: Bez znajomości postępowania oraz jego specyfiki nie jest w stanie jednoznacznie określić.

 

Pytanie 20: Jakie warunki waloryzacji przyjąć przy zakupie energii elektrycznej?

Odpowiedź 20: Głównie powinno się weryfikować kwoty opłat i taryf oraz koszty zakupu. Przykładowa klauzula waloryzacyjna:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany uśrednionej ceny jednostkowej netto energii elektrycznej za 1 MWh (wynagrodzenia) wyszczególnionej w formularzu ofertowym, w przypadku zmiany cen energii, na następujących warunkach: 1) minimalny poziom zmiany ceny energii, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 18% w stosunku do ceny energii z miesiąca, w którym złożona ofertę Wykonawcy; 2) poziom zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, zostanie ustalony na podstawie indeksu miesięcznego ceny zakupu energii Towarowej Giełdy Energii, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy; 3) zmiana ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, może nastąpić najwcześniej po upływie 6-go miesiąca obowiązywania Umowy; 4) poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny jednostkowej netto energii elektrycznej wyszczególnionej w formularzu ofertowym, a ceną jednostkową netto energii elektrycznej, ustaloną na podstawie indeksu o którym mowa w pkt 2; 5) maksymalny poziom zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej wynosi 25%.

 

Dziękujemy Państwu za udział w webinarium, a także aktywność w części końcowej, gdzie Państwo pytają, a nasz gość specjalny odpowiada. Tym razem pytań było wiele. Mamy nadzieję, że pomogliśmy rozwiać Państwa wątpliwości.

Całe nagranie z tego spotkania online można jeszcze raz obejrzeć na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy!